Regulamin dla zwiedzających

10. Warszawskie Targi Książki 2018 oraz 13. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019
 
Regulamin dla zwiedzających.
 
 
PRZEPISY PORZĄDKOWE:

1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia targów:

 

  • 23 maja (czwartek) w godz. 10:00 - 18:00
  • 24 maja (piątek) w godz. 10:00 - 19:00
  • 25 maja (sobota) w godz. 10:00 - 19:00
  • 26 maja (niedziela) w godz. 10:00 - 17:00

2. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (wystawcy) lub Organizatora

3. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Murator EXPO Sp. z o.o. , jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 
 
NA TERENIE TARGÓW ORAZ PGE NARODOWEGO OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:

1. Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

3. Zakłócania porządku publicznego (np. Głośne, agresywne zachowania);

4. Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.;

5. Palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;

6. Zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie(opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

7. Niszczenia infrastruktury (np. Oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);

8. Opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

 
Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren targów. W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO S p. z o.o zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
 
 
ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

1.  Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;

3. Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie PGE Narodowego.

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk).

2. W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.

3. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy